in Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho là văn bản được lập để theo dõi chi tiết số lượng sản phẩm, hàng hoá, vật tư, công cụ, dụng cụ,…… cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng để xuất, nhập hàng hoá, sản phẩm,… cho khách hàng. Vì vậy, in Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho là  một khâu quan trọng của kế toán làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư, hàng hoá, sản phẩm..