In giấy ghi chú – Note

IN GIẤY GHI CHÚ:

Những yếu tố ảnh hưởng đến in giấy ghi chú:

  • Thứ nhất: Loại giấy in
  • Thứ hai: Kích thước in
  • Thứ ba:  gia công sau in
  • Thứ tư: số lượng in