In báo cáo thường niên

In báo cáo thường niên

🌳 Hệ màu: CMYK

🌳 Phầm mềm thiết kế: Adobe illustrator và adobe indesign

🌳 Giấy in: Couches. Định lượng bìa C300, ruột C150

🌳 Gia công: Gim gáy hoặc keo gáy, cán bìa